Καθυστέρηση πληρωμών

  Λογαριασμοί & Πληρωμές

Κάθε φορά που πλησιάζει το τέλος της περιόδου χρήσης κάποιας υπηρεσίας, θα σας ενημερώνουμε ένα μήνα πιο πριν, ώστε να έχετε αρκετό χρόνο για την διενέργεια της πληρωμής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκκαθαρισμένη πληρωμή μία μέρα μετά την λήξη της περιόδου χρήσης, η υπηρεσία θα διακόπτεται προσωρινά. Λάβετε υπόψιν σας πως για ορισμένους τρόπους πληρωμής, απαιτούνται μία ή περισσότερες ημέρες για την εκκαθάριση (π.χ. διατραπεζικές συναλλαγές), οπότε προγραμματίστε τις πληρωμές σας κατάλληλα.

Αν δεν υπάρξει εκκαθαρισμένη πληρωμή μετά από 15 ημέρες από τη λήξη της περιόδου χρήσης, η υπηρεσία διακόπτεται οριστικά και διαγράφονται αυτόματα όλα τα στοιχεία αυτής. Η ανάκτηση της υπηρεσίας από Backup εγείρει επιπλέον χρεώσεις. Μετά την πάροδο 3 μηνών από την αρχική λήξη της περιόδου χρήσης της υπηρεσίας, δεν θα είναι εφικτή η ανάκτηση της υπηρεσίας από Backup.

Παρακαλούμε να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στα ονόματα χώρου (domain names). Ανάλογα με το όνομα χώρου που έχετε επιλέξει, ενδέχεται να μην διατίθεται περίοδος χάριτος μετά τη λήξη του. Όταν ένα όνομα λήγει, αυτομάτως γίνεται εφικτή η δέσμευσή του από τρίτους, οπότε ενδέχεται να μη μπορέσετε να το ανανεώσετε.